English Nederlands

Komt mijn actie in aanmerking?

De COVID-19 pandemie verstoort het dagelijks leven en heeft ingrijpende consequenties in elke maatschappij. Wij blijven daarom projectaanvragen behandelen, maar neem bij je aanvraag de volgende punten in acht -> vragen je om bij je project en financieringsaanvraag de volgende punten in acht te nemen:

 • Houd rekening met de gezondheidsmaatregelen van jouw land om verspreiding van COVID-19 te voorkomen. 
 • Vermijd het organiseren van evenementen waarbij (grote) groepen samenkomen. 
 • Geef in je projectomschrijving duidelijk aan welke maatregelen genomen worden om verspreiding van COVID-19 tegen te gaan bij het uitvoeren van de activiteiten waarvoor het project is ingediend.
 • Wij keuren geen aanvragen goed die gericht zijn op medische, financiële of commerciële ondersteuning van COVID-19 bestrijding.

Alert subsidieert tot een maximum bedrag van 1500 Euro (op snelverzoeken na). Om in aanmerking te komen voor subsidie moet de actie voldoen aan de onderstaande voorwaarden:

Alert subsidieert wel:
• Eenmalige en kleinschalige (inter)nationale projecten en acties voor en door jongeren, bijvoorbeeld demonstraties, workshops, publicaties en manifestaties.
• Initiatieven die zich richten op o.a. milieu en, emancipatie, politieke bewustwording, internationale solidariteit en de interculturele samenleving.

Alert subsidieert geen:
• Groepen of organisaties die zich intolerant opstellen naar andere groepen in de maatschappij.
• Nationalisme in welke vorm dan ook.
• Projecten met een religieuze inhoud.
• Projecten die (groepen) mensen van een bepaalde religie of levensovertuiging buitensluiten.
• Projecten bedacht en / of uitgevoerd door of voor volwassenen van 33 jaar of ouder.
• Studiereizen en buitenlandse stages.
• Projecten met hoge overheidssubsidie.
• Reis- en personeelskosten.
• Structurele organisatiekosten.
• Initiatieven die een totaal budget hoger dan € 15.000,- hebben.

Thema’s

Sociale, economische en politieke gelijkheid
De wereld is ongelijk en onrechtvaardig verdeeld als het gaat om geld en macht. Alert vindt het belangrijk dat jongeren via activisme en progressieve jongerenprojecten een bijdrage leveren aan het bloot leggen en verbeteren van machtsverhoudingen en economische ongelijkheid.

Wat ondersteunen we eerder:

 • Projecten en acties waarin jongeren hun stem of mening naar voren kunnen brengen.
 • Projecten en acties die de sociale groei/ontwikkeling van jongeren stimuleren.
 • Projecten en acties die jongeren politiek vaardig maken.
 • Projecten die taboe doorbrekend zijn of onbesproken onderwerpen bespreekbaar maken.

Wat steunen wij niet:

 • Projecten puur gericht op economische participatie (ontwikkelingsprojecten).

Klimaat & Duurzaamheid

Klimaatverandering en de uitputting van onze aarde is een serieus probleem dat negatieve effect heeft op kwetsbare groepen mensen, dieren en het milieu. Alert steunt initiatieven die bijdragen aan bewustwording en/of gedragsverandering over duurzaam leven.

Wat ondersteunen we eerder:

 • Projecten, acties, demonstraties en manifestaties die bijdrage aan bewustwording over duurzaam leven.
 • Projecten en acties die bijdragen aan positieve veranderingen of een oplossing bieden voor een klimaat of milieu probleem.
 • Projecten en acties die zich richten op het verbeteren van dierenwelzijn.

Wat steunen wij niet:

 • Onderzoek, als dit het hoofddoel van het project is.

Anti-racisme, feminisime en seksuele rechten

Alert vindt het belangrijk dat iedereen gelijkwaardig wordt behandeld, gelijke kansen heeft en niet  gediscrimineerd worden in de samenleving. Alert steunt daarom projecten en acties die bijdragen aan de emancipatie van vrouwen, lgbtqia+ jongeren en het tegengaan van racisme.

Wat steunen wij eerder:

 • Projecten en acties die iets mogelijk maken wat anders moeilijk plaats zouden vinden in de maatschappij (bijvoorbeeld Pride in een land waar homoseksualiteit bij wet is verboden).
 • Projecten en acties over bewustwording racisme in de samenleving.
 • Projecten en acties tegen mensensmokkel en gedwongen sekswerk bij jongeren.
 • Projecten en acties die de rechten en behandeling van sekswerkers bevorderen.
 • Projecten en acties die helpen met een positieverbetering van jonge vrouwen.
 • Projecten die de inclusie van gemarginaliseerde groepen in de maatschappij promoten.
 • Projecten rondom het recht om je eigen seksuele aard te kiezen, en recht op je eigen lichaam (abortus).
 •  Bewustwordingsprojecten op scholen.

Wat steunen wij niet:

 • Projecten die gaan over gezondheidszorg.
 • Projecten ter preventie van Hiv/aids projecten of bewustwording over deze of andere ziekten (daar er al genoeg fondsen voor zijn).

Mensenrechten
Alert vindt het belangrijk dat alle jongeren in vrijheid kunnen leven. Alert steunt daarom initiatieven die zorgen voor bewustwording over mensenrechten en/of acties die deze rechten opeisen. Vrijheid van meningsuiting, het recht op en toegang tot onderwijs en vrije media spelen een belangrijke rol.

Wat steunen we eerder:

 • Projecten en acties die zich richten op het verbeteren van de positie van groepen die worden buitengesloten van de maatschappij.
 • Acties en demonstraties die mensenrechten opeisen.
 • Projecten die een platform bieden voor diverse groepen om in veiligheid samen te komen.

Wat steunen we niet:

 • Acties voor vrijheid van meningsuiting die een racistische ondertoon hebben.

Twijfels over je aanvraag? Stuur dan een mailtje naar alert@alertfonds.nl