English Nederlands

Komt Mijn Actie In Aanmerking?

Alert subsidieert tot een maximum bedrag van 1500 Euro (op snelverzoeken na). Om in aanmerking te komen voor subsidie moet de actie voldoen aan de onderstaande voorwaarden:

Alert subsidieert wel:
 
• Eenmalige en kleinschalige (inter)nationale acties, protesten en andere activistische projecten door (en voor) jongeren, bijvoorbeeld demonstraties, workshops, publicaties en manifestaties.
 • Initiatieven die zich richten op o.a. milieu, emancipatie, politieke bewustwording, internationale solidariteit en de interculturele samenleving.

Alert subsidieert geen:

 • Groepen of organisaties die zich intolerant opstellen naar andere groepen in de maatschappij.
 • Nationalisme in welke vorm dan ook
 • Acties voor vrijheid van meningsuiting die een racistische ondertoon hebben.
 • Projecten die een religieuze leer/doctrine uitdragen.
 • Projecten die (groepen) mensen van een bepaalde religie of levensovertuiging buitensluiten.
 • Projecten puur gericht op economische participatie of ondernemerschap (ontwikkelingsprojecten).
 • Projecten die gaan over gezondheidszorg.
 • Projecten ter preventie van HIV/ Aids of bewustwording over deze of andere ziekten.
 • Studiereizen, (buitenlandse) stages en modelcongressen gebaseerd op internationale organisaties (bijv. VN/WTO/EU).
 • Projecten met hoge overheidssubsidie.
 • Reis- en personeelskosten.
 • Structurele organisatiekosten.
 • Onderzoek, als dit het hoofddoel van het project is.
 • Humanitaire hulp/ noodhulp
 • Materiaalkosten waar geen project aan verbonden is.
 • Projecten bedacht en/ of uitgevoerd door of voor volwassenen van 33 jaar of ouder.
 • Initiatieven die een totaal budget hoger dan € 15.000,- hebben.

Thema’s

Sociale, Economische en Politieke Gelijkheid
De wereld is ongelijk en onrechtvaardig verdeeld als het gaat om geld en macht. Alert vindt het belangrijk dat jongeren via activisme en progressieve jongeren acties een bijdrage leveren aan het bloot leggen en verbeteren van machtsverhoudingen en economische ongelijkheid.

Voorbeelden van acties die wij steunen:

 • Acties, protesten en andere activistische projecten waarin jongeren hun stem of mening naar voren kunnen brengen.
 • Acties die jongeren politiek bewust maken.
 • Acties die taboedoorbrekend zijn of onbesproken onderwerpen bespreekbaar maken.

Klimaat & Duurzaamheid

Klimaatverandering en de uitputting van onze aarde is een serieus probleem dat negatieve effect heeft op kwetsbare groepen mensen, dieren en het milieu. Alert steunt initiatieven die bijdragen aan bewustwording en/of gedragsverandering over duurzaam leven.

Voorbeelden van acties die wij steunen:

 • Acties, protesten en andere activistische projecten die bijdrage aan bewustwording over het klimaatprobleem en een duurzame maatschappij.
 • Acties die bijdragen aan positieve veranderingen of een oplossing bieden voor een klimaat- of milieuprobleem.
 • Acties die zich richten op het verbeteren van dierenwelzijn.

Anti-Racisme, Feminisme en Seksuele Rechten

Alert vindt het belangrijk dat iedereen gelijkwaardig wordt behandeld, gelijke kansen heeft en niet gediscrimineerd worden in de samenleving. Alert steunt daarom acties, protesten en andere activistische projecten die bijdragen aan de emancipatie van vrouwen, lhbtqia+ jongeren en het tegengaan van racisme.

Voorbeelden van acties die wij steunen:

 • Acties, protesten en andere activistische projecten die de mogelijkheid bieden om acties te organiseren die anders niet plaats hadden kunnen vinden (bijvoorbeeld Pride in een land waar homoseksualiteit bij wet is verboden).
 • Acties over de bewustwording van racisme in de samenleving.
 • Acties tegen mensensmokkel en gedwongen sekswerk bij jongeren.
 • Acties die de rechten en behandeling van sekswerkers bevorderen.
 • Acties die helpen met een positieverbetering van jonge vrouwen.
 • Acties die de inclusie van gemarginaliseerde groepen in de maatschappij promoten.
 • Acties rondom het recht om je eigen seksuele aard te kiezen, en recht op je eigen lichaam (bijv. abortus).

Mensenrechten
Alert vindt het belangrijk dat alle jongeren in vrijheid kunnen leven. Alert steunt daarom initiatieven die zorgen voor bewustwording over mensenrechten en/of acties die deze rechten opeisen. Vrijheid van meningsuiting, het recht op en toegang tot onderwijs en vrije media spelen een belangrijke rol.

Voorbeelden van acties die wij steunen:

 • Acties, protesten en andere activistische projecten die zich richten op het verbeteren van de positie van groepen die worden buitengesloten van de maatschappij.
 • Acties die mensenrechten opeisen.
 • Acties die een platform bieden voor diverse groepen om in veiligheid samen te komen.

Twijfels over je aanvraag? Stuur dan een mailtje naar alert@alertfonds.nl